AKTIEN

STAMDATA

Børs: Nasdaq Copenhagen

Fondskode: DKK 0060042612

Aktiekapital: DKK 32.085.000

Nominel værdi: DKK 10 pr. aktie

Aktier i alt: 3.208.500

KURSUDVIKLING

AKTIONÆRFORHOLD

INVESTOR RELATIONS
Scandinavian Brake Systems A/S ønsker at opretholde en åben dialog med aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og øvrige interessenter om alle relevante forhold, aktiviteter og tiltag vedrørende selskabet. 
 

FONDSKODE OG AKTIEKAPITAL
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 aktier à nominelt DKK 10.

SBS’ aktier handles på Nasdaq Copenhagen A/S under fondskode DKK 0060042612. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen begrænsninger i omsætteligheden og ingen stemmeretsbegrænsninger.
 

UDBYTTE
Scandinavian Brake Systems’ udbyttebetalinger er suspenderet som følge af, at der er indgået en finansieringsaftale med SBS Groups pengeinstitutter. Det er i den forbindelse aftalt, at der ikke udloddes udbytte i denne aftales løbetid frem til 1. april 2020. Aktionærernes værdiskabelse i perioden vil dermed ske via evt. stigninger i aktiekursen. Ved udløbet af perioden vil bestyrelsen fremlægge en ny udbyttepolitik.
 

POLITIK FOR EGNE AKTIER
SBS kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt nominelt DKK 3.208.500 svarende til 10% af aktiekapitalen frem til generalforsamlingen 2018. Selskabets beholdning af egne aktier udgør nominelt DKK 13.130 svarende til 0,04% af aktiekapitalen ultimo 2017. Yderligere køb af egne aktier kan ikke ske før aktiekapitalen er reetableret. Nedenfor er angivet udviklingen i selskabets aktiekurs.
 

VEDTÆGTER
Selskabets vedtægter kan ændres ved simpel majoritet på en generalforsamling, såfremt forslag om ændring er meddelt aktionærerne senest 3 uger før afholdelsen af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og hvis 66,7% af de udstedte aktier er repræsenteret på generalforsamlingen.
 

REGLER FOR UDPEGNING OG UDSKIFTNING AF MEDLEMMER AF SELSKABETS BESTYRELSE
SBS har 4 generalforsamlingsvalgte og 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Den 21. marts 2018 afholdes ordinært valg af 3 medarbejderrepræsentanter, der vælges blandt SBS Groups danske medarbejdere. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, mens de medarbejdervalgte medlemmer vælges for 4-årige perioder. Alle generalforsamlings-valgte bestyrelsesmedlemmer er således på valg hvert år, herunder formands- og næstformandsposten.
 

AFTALER MED LEDELSE OM KOMPENSATION VED FRATRÆDELSE/OVERTAGELSESTILBUD
I forbindelse med change of control har CEO Mads Bonde mulighed for at bede om sin opsigelse og vil i så fald modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års gage.

Der foreligger herudover ikke aftaler med bestyrelse, øvrige direktion eller andre medarbejdere om økonomisk kompensation ved change of control.
 

FANTOMAKTIEPROGRAM
Direktionen i SBS og ledende medarbejdere i SBS Group har den 15. november 2017 fået tildelt et fantomaktieprogram, som er et kontant afregnet bonusprogram, der baseres på udviklingen i selskabets aktiekurs. Hver deltagende medarbejder tildeles fantomaktier i hver måned, de er ansat, og frem til og med marts 2020, hvor finansieringsaftalen med SBS-koncernens pengeinstitutter udløber.