STRATEGI

De foregående års bestræbelser på at finde en løsning på partikelfiltervirksomheden Notox afsluttedes med salget i 2016. Med indgåelse af en finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter i marts 2017, der løber frem til april 2020, samt den kontinuerlige nedbringelse af den nettorentebærende gæld er der etableret et mere stabilt finansielt grundlag for virksomheden. 

Det betyder, at de drifts- og vækstorienterede initiativer med basis i virksomhedens to forretningsområder er blevet yderligere opprioriteret. Læs mere her: SBS Automotive og SBS Friction

Blandt de vigtigste overordnede strategiske indsatsområder kan nævnes:
 

MARKEDSUDVIDELSER
Som led i strategiarbejdet fokuserer SBS Groups ledelse på markedsudvidelser som en central vækstskabende parameter. I begge divisioner arbejdes der derfor målrettet med udvidelser baseret på sortimentsudvikling og geografisk spredning.

På sortimentsområdet ligger fokus både på udvidelse i bredden i form af nye produktgrupper og i dybden, dvs. med større antal referencer og varianter inden for de etablerede produktgrupper.

I SBS Automotive har der i 2017 især været fokus på helt nye produktkoncepter inden for styretøjsgruppen samt på nye specialiserede produkttyper inden for allerede etablerede produktgrupper som f.eks. bremseskiver.

SBS Friction har i årets løb introduceret bremseskiver samt en mindre gruppe af tilbehørsdele, således at divisionen nu fremstår med et langt bredere og mere attraktivt bremsedelsprogram markedsført under SBS varemærket.

Geografisk har SBS Automotive sit tyngdepunkt i Centraleuropa og Skandinavien. Gennem de senere år er den geografiske platform udvidet successivt med opbygning af markederne i det østlige Europa med især Polen og Rusland som betydelige. I 2017 er der etableret NK distributionsaftaler i Storbritannien og Polen, ligesom der arbejdes med at trænge ind på markeder i "periferien" af Europa, i første række i Mellemøsten.

Som det er tilfældet med søster-divisionen har SBS Friction sin geografiske tyngde i Europa, hvor markedsandelen er meget høj. Herudover er SBS Friction til stede på en række oversøiske markeder. Strategien fokuserer på yderligere vækst uden for Europa, ikke mindst i USA, der er verdens største marked for motorcykeldele. 

GÆLDSNEDBRINGELSE OG REETABLERING AF EGENKAPITAL
Bestyrelsens og direktionens primære strategiske fokus er at sikre et langsigtet, bæredygtigt, finansielt grundlag for koncernen.

Trods den forretningsmæssige løsning på Notox bærer SBS Group på en stor gældsbyrde forårsaget af investeringen i dette forretningsområde. 

Fortsat nedbringelse af gæld og reetablering af egenkapitalen spiller derfor en afgørende rolle i ledelsens strategiske arbejde. 

I 2017 blev den nettorentebærende gæld nedbragt med ca. 10%, mens egenkapitalen for SBS Group forbedredes tilsvarende. Der vil i 2018 og de efterfølgende år fortsat være fuld fokus på disse områder, så moderselskabets egenkapital kan reetableres inden for en overskuelig tidshorisont.
 

DIGITALISERING​
Nye digitaliserede forretningsmodeller og platforme åbner nye perspektiver, men også udfordringer. 

Udnyttelsen af de digitale muligheder er derfor et centralt, strategisk indsatsområde, hvad enten det drejer sig om produktion, logistik, afsætning eller branding.

I SBS Group er der udarbejdet en fælles IT- og digitaliseringsstrategi for koncernens forretningsområder. Heri indgår implementering af en ny, overordnet IT-platform i de næste år. Udover at sætte rammerne for koncernens fremtidige IT-platform, adresseres en række områder, hvor øget digitalisering vil bidrage til en forbedring og effektivisering af divisionernes forretninger. 

Der er således bl.a. fokus på nye, digitaliserede værktøjer til håndtering af produktdata, digitaliserede distributions- og salgskoncepter samt målrettet brug af digitaliserede kommunikationsværktøjer i virksomhedens markedsføring. Prioriteringen og eksekveringen af de digitale tiltag vil foregå på divisionsniveau, da der er tale om forskelligartede forretningsmodeller og behov.